Obecní knihovna Šardice

O knihovně

 

Obecní  knihovna  v  Šardicích

První zmínky o založení obecní knihovny můžeme najít v knize "ŠARDICE 700 let obce" vydané v roce 1986 k příležitosti oslav 700 let obce.

1920    V srpnu tohoto roku vznikl v obci zásluhou řídícího učitele Františka Viktorína „Vzdělávací spolek Masaryk“. Jmenovaný učitel měl v začátcích veškeré knihy, kterých bylo kolem 600 kusů, ve svém domě, kde je také půjčoval.
 
1942    Knihovníkem se stal pan Jan Zemek. Svou lásku a věrnost knihám a kulturnímu dění v naší obci věnoval po celý svůj život. Jemu patří velké poděkování za tuto práci, kterou vykonával do roku 1968.
Knihovna byla umístěna ve staré obecní škole, kde byla přemísťována z jedné třídy do druhé.
 
1953    Knihovna přestěhována do sousední budovy pošty, kde v té době sídlil Místní národní výbor.
 
1961    Knihovně se dostává stabilního místa v nově postavené budově zdejšího Obecního úřadu.

1969   Po panu Janu Zemkovi se knihovny krátce ujala paní učitelka Jarmila Lutovská a Ivo Moravec.
 
1970 – 1976 V tomto období působil jako knihovník pan Miroslav Švaňhal, učitel a později ředitel Základní školy T.G.Masaryka.
 
1977    Knihovníkem se stává pan Jaroslav Holešinský. Jelikož prostory na MNV začaly být malé, zakoupil tehdejší národní výbor rodinný domek pana  Šťastného č. 457, který stál na dnešním parkovišti u Šardičanu,.
 
1980    Dochází k centralizaci knihoven v Československé republice, což znamenalo pořízení nových knižních svazků a jejich zpracování okresními knihovnami. Rada ONV Hodonín udělila knihovně Čestné uznání za úspěšnou činnost v roce 1979 a za splnění podmínek 30. ročníku soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“.
 
1982    Při Místní lidové knihovně v Šardicích byl založen kroužek mladých čtenářů, který spolupracoval s kroužkem mladých čtenářů při Střediskové knihovně v Dubňanech. Malí čtenáři se zúčastňovali besed v klubu mladých čtenářů v podobě minisjezdů, besedovali se známými spisovateli, ilustrátory a dalšími osobnostmi dětské tvorby.
 
1984 - 1987   Prostory knihovny se stávají opět nevyhovující z důvodu vlhnutí, a tak MNV v roce 1984 zakoupil dům č. 51 „Zapletalovo“, do kterého se knihovna přestěhovala a kde působí do dnešního dne. V tomto období knihovna zaznamenala největší růst knižního fondu, ale i v návštěvnosti a počtu čtenářů.
Velká zásluha patří knihovníku J. Holešinskému, který svým zápalem a vřelým vztahem ke knihám a čtenářům knihovnu do současné podoby v naší obci vybudoval. V roce 1987 Místní lidová knihovna získává další četné uznání v okresním kole 37. ročníku soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“.
 
1988   Knihovníkem se stává Marie Olšerová , která vede knihovnu dodnes. V tomto roce ke 150. výročí ČSD proběhla v knihovně přehlídka vlakových modelů, výstavka kreseb dětí ze ZŠ pod názvem „Železnice očima dětí“.